Call us

Privacy

Deze “Privacyverklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: NINELLE, eenmanszaak van Cécile De Claremont, Otegemstraat 19, 8550 Zwevegem, KBO nr. BE0670.928.214.

De verklaring is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het is belangrijk deze privacyverklaring aandachtig door te lezen, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op onze website (www.ninelle.be), door het invullen van één van onze invulformulieren of door het contacteren per e-mail / telefoon, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

NINELLE stelt zich middels huidige Privacyverklaring in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is NINELLE (zie hoger).

Artikel 2 – Welke gegevens worden er door ons verzameld

We verzamelen uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.

Het gaat om volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats);
 • bank- en facturatiegegevens (rekeningnummer, facturatieadres, BTW nummer);
 • IP-adres dat aan u gekoppeld wordt;
 • type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website;
 • datum en uur waarop u toegang heeft tot onze website;
 • locatiegegevens;
 • de pagina’s die u bezoekt op onze website;
 • het type browser dat u gebruikt;
 • de zoekbrowser en trefwoorden die u gebruikt om onze website terug te vinden;
 • uw navigatievoorkeuren;
 • enige andere gegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten;
 • enige andere gegevens die u ons heeft meegedeeld.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij we toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Artikel 3 – Waarom verzamelen wij uw gegevens

 1. Algemene doeleinden: Uw persoonsgegevens worden verzameld om: [opsomming van doeleinden - Bijvoorbeeld: om de diensten of producten te kunnen leveren, het beheer van bestellingen, klachtenbehandeling, afwikkeling van een wedstrijd/actie, aanmaken en beheren van een account op de Website, enz.
 2. Direct marketing: De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing, tenzij U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven ("opt-in"). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail;
 3. Doorgifte aan derden: De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven ("opt-in").Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Artikel 5 – Uw rechten

U kan op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, verwijderen, controleren, overdragen, toegang te verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van uw gegevens te vragen.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren per e-mail.

U beschikt  tevens over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel: 02/274.48.00, fax: 02/274.48.35, e-mail:contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan NINELLE aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en medewerkers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

Artikel 8 - Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacyverklaring en Cookie-policy of met betrekking tot de wijze waarop NINELLE gegevens verzamelt, kan u contact opnemen via ons e-mailadres.

Website by 
edit afsluiten