Call us

Algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden van NINELLE voor het binnenbrengen van artikelen en de verkoop ervan via de fysieke winkel, de webshop en de facebook- of instagrampagina of andere sociale media. NINELLE gaat er van uit dat wanneer je artikelen binnenbrengt en of aankopen doet, je deze algemene voorwaarden aandachtig en volledig gelezen hebt, en dat als je nog vragen zou hebben, deze gesteld zullen worden.


NINELLE is de eenmanszaak van Cécile De Claremont (KBO 0670 928 214)  met adres Otegemstraat 19 te 8550 Zwevegem.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, al dan niet op afstand gesloten, tussen NINELLE en iedere aanbieder of afnemer die kleding aan NINELLE in consignatie levert of via de fysieke winkel, de webshop en de facebook- of instagrampagina of andere sociale media afneemt.
De aanbieder wordt geacht, door het binnenbrengen van de kledij, en de afnemer/koper door plaatsing van een bestelling via de fysieke winkel, de webshop en de facebook- of instagrampagina of andere sociale media deze algemene voorwaarden te accepteren.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij NINELLE voor de uitvoering ervan tussenpersonen en/of andere derden heeft ingeschakeld. Deze tussenpersonen of andere derden kunnen zich eveneens op deze voorwaarden beroepen ten opzichte van aanbieder en afnemer.
De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aansluitende, wel geldig.
NINELLE heeft het recht haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe voorwaarden op de website. De aanbieder en afnemer/koper dienen om deze reden regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen.
NINELLE is bevoegd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de aanbieder en de afnemer.

Het aanbieden van artikelen/kledij

2ehandskledij aanbieden kan steeds op afspraak.

Gelieve hiervoor te mailen naar ninelle-fashion@hotmail.com

Artikelen/Kledij

Enkel recente (max 3 jaar oude) baby- of kindermerkkledij van maat 50 tot en met 176 komt in aanmerking.
Binnenbrengen van kledij en schoenen wordt beperkt tot een maximum van 60 stuks per aanbieder. Hiervan kan afgeweken worden door NINELLE. Voor alle details gelieve te mailen naar ninelle-fashion@hotmail.com

Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de kleding, dienen de afnemer/koper en de aanbieder rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden artikelen worden de maten vermeld zoals op het label in de kleding vermeld. Te kleine/grote kledij wordt niet terugbetaald, twijfelt u, laat het dan gerust opmeten door NINELLE.
De door NINELLE aangeboden kleding verkeert in goede staat en wordt zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Inherent aan tweedehandskleding is dat deze gebruikssporen vertoont.
Op het moment van de ter beschikkingstelling, dient de afnemer/koper de artikelen te onderzoeken en daarbij geconstateerde gebreken dan wel foutieve toezending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen per e-mail aan NINELLE te melden onder vermelding van naam en voornaam en verwijzing naar het gekochte artikel. In dit onverhoopte geval zal NINELLE trachten deze klacht naar tevredenheid van de afnemer op te lossen. Retourneren is enkel in geval van foutieve levering kosteloos. Bij foutieve levering zal NINELLE zorgen voor de kosten en label van retourneren. In een ander geval van retourneren zijn de kosten ten laste van de koper en zal de NINELLE na ontvangst van de geretourneerde stuks een waardebon of ruil in orde brengen. Terugbetaling in geld gebeurt niet.
Als er bij een foto vermeld staat, "verzending op EIGEN RISISCO" dan zijn wij niet verantwoordelijk in gevan van breuk.

Vergoeding - prijzen

Na de verkoop van uw kledij ontvangt u 50% van het verkochte bedrag op uw rekening. Voor meer details en informatie mag u mailen naar ninelle-fashion@hotmail.com

Leveringstermijnen, levering en verzend- en handlingskosten

Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan NINELLE via de fysieke winkel, de webshop en de facebook- of instagrampagina, kenbaar heeft gemaakt. De aanbieder en eventueel de afnemers die regelmatig kleding via de fysieke winkel, de webshop en de facebook- of instagrampagina bestellen en/of aanbieden, dienen NINELLE op de hoogte te stellen (per post of per e-mail) van een adreswijziging. Zolang NINELLE geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt de afnemer dan wel de aanbieder geacht woonachtig te zijn op het laatste bij NINELLE bekende (e-mail) adres.
NINELLE zal de geaccepteerde en betaalde bestellingen, gedaan via de webshop en de facebook- of instagrampagina, ter verzending aanbieden uiterlijk 5 werkdagen na bestelling, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. U mag uw bestelling binnen 2 tot 3 dagen na verzendingsbevestiging zeker verwachten. We zijn niet aanprakelijk moest dit wat langer duren vanwege Bpost.
Er wordt een verzendbevestiging per e-mail gestuurd door NINELLE aan de afnemer/koper op het moment dat de artikelen toegezonden worden Als de bezorging met meer dan 20 dagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval NINELLE het door de afnemer betaalde bedrag (exclusief verzend- en handlingskosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, zal terug betalen.
De afnemer is verplicht de door NINELLE geleverde artikelen af te nemen op het moment dat deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is NINELLE gerechtigd de kleding op te slaan voor rekening en risico van de afnemer.
De bestelling wordt verzonden via een door NINELLE aan te wijzen logistieke dienstverlener, tegen een vergoeding van (verzend- en handlingskosten) door de afnemer/koper. De kosten van deze verzending worden kenbaar gemaakt bij afrekening in de webshop.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door NINELLE in het kader van de overeenkomst geleverde kleding blijft eigendom van de aanbieder totdat de afnemer/koper alle verplichtingen uit de met NINELLE gesloten overeenkomst deugdelijk en volledig is nagekomen, waaronder in ieder geval begrepen de tijdige en volledige betaling van het verschuldigde bedrag.
De afnemer/koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de aanbieder veilig te stellen.
Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde kleding en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dient de afnemer NINELLE daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Aansprakelijkheid

NINELLE is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van NINELLE.. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling.
NINELLE is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook inclusief belastingschade, die het gevolg is van door de aanbieder of afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
NINELLE is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. NINELLE draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

Overmacht

NINELLE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de afnemer/koper en/of aanbieder als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van NINELLE gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van NINELLE, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van NINELLE, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie, pandemie. NINELLE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat NINELLE haar verbintenis had moeten nakomen.
NINELLE kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

Gebreken aan verkochte kledij - Retourneren

Op het moment van ter beschikkingstelling (in de fysieke winkel of via verzending/levering), dient de afnemer/koper de kleding/geleverde stuks te onderzoeken en daarbij geconstateerde gebreken (niet eerder aangegeven bij de verkoop) dan wel foutieve toezending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen per e-mail aan NINELLE (ninelle-fashion@hotmail.com) te melden onder vermelding van het ordernummer. Indien het gebrek in de advertentie van het stuks aangeven werd door NINELLE heeft de afnemer/koper geen verhaal. In het onverhoopte geval van foutieve levering zal de NINELLE trachten deze klacht naar tevredenheid van de afnemer op te lossen. Retourneren om een andere reden dan foutieve levering op eigen kosten met een logistieke dienstverlener naar keuze. Enkel volledige items (als het gaat om een setje dus alle stuks die behoren tot dat setje), ongewassen en ongedragen items in de oorspronkelijke kunnen geretourneerd worden. Retourneren is niet gratis, en is op eigen kosten met een logistieke dienstverlener naar keuze. Retourneren kan natuurlijk kosteloos door de stuks naar de winkel te brengen (Otegemstraat 19, 8550 Zwevegem) op afspraak. Items kunnen niet omgeruild worden. Cash of overschrijving terugbetalen gebeurt niet.

Auteursrechten en Copyright

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website en Facebookpagina, instagrampagina of andere sociale media in beheer van NINELLE is copyright van toepassing.
Geen enkele foto/video/post/text mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van NINELLE.

Privacy

NINELLE houdt zich het recht voor de persoonsgegevens van de klant bij te houden.
NINELLE verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de klant zelf.
De klant kan steeds de gegevens dewelke op hem betrekking hebben opvragen aan NINELLE.

Afstand van recht

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit.

Toepasselijk recht

Indien minnelijke geschillenoplossing niet mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden of met betrekking tot de wijze waarop NINELLE gegevens verzamelt, kan u contact opnemen via ons e-mailadres.

Website by 
edit afsluiten